web design, grafisk design

Design korrigering Generator

3 august 2014

Korriger tekst og kode

Design korrigering er et nyttig verktøy for den som skriver kode eller lager designmaler og tekstdokumenter, mm. Her kan du omorganisere store mengder tekst der teksten din inneholder uheldig grammatikk, feil innskrevet tekst eller generisk kode. Konverter mellom ordinær tekst, html eller tabellarisk data (CSV).

Konverter tekst:

Til små bokstaver
"Smart" kapitalisering
Kapitaliser hvert ord
Til store bokstaver
Erstatt tekst

med

Case sensitive
Regular expression
Sorter tekst
Omvendt sortering
Strip HTML kode
Konverter tabeller til CSV
Fjern mellomrom
Overskrift mellomrom
Etterfølgende mellomrom
Generelle mellomrom
Fjern linjer
Fjern dupliserte linjer
Fjern blanke linjer
CSV Konvertering
Fra: CSV
   tab-separated
   custom separated
Legg til manglende kolonner
Legg til tekst

as column(s):

Expand columns

Split column

using separator

Break column

using separator

Merge row data
Swap columns
with
Move column
to
Remove column(s)
Til: CSV
   tab-separated
   custom separated
Left-align data
Right-align data
Lim inn tekst som skal konverteres:

Forklaring og hjelp til Design korrigering Generator

Generatoren lar deg konvertere tekst til små eller store bokstaver, erstatte feilstavede ord eller bokstaver i en streng/setning, sorterer tekst alfabetisk, strippe bort ekstra og unødvendige mellomrom, strippe ut tekst av HTML-kode og omforme HTML-tabeller til CSV-formatert data, og ikke minst omorganisere data i CSV-dokumenter, osv. Etter èn konvertering kan du bruke "Kopier til øverste vindu" for gjenbruk av flere påfølgende konverteringer.

Enkelte generatorvalg har engelskspråklige uttrykk fordi kodespråk i sin helhet er basert på Engelsk og best forklart uten noen form for oversettelse!

Lim inn en tekstblokk eller et tekstdokument i tekstfeltet (det øverst tekstfeltet hvis du allerede har konvertert tekst).

Velg en eller flere tekstkonverteringsmetoder i konverteringspanelet til venstre. Alle valg vil bli utført i samme rekkefølge som de vises i panelet. For eksempel, hvis du valgte "Til små bokstaver" (Lowercase) og "Sorter tekst" vil hele teksten bli konvertert til små bokstaver og deretter sortert.

Klikk på "Konverter" -knappen nederst i panet til venstre. Tekstfeltet splittes og åpner et nytt tekstområde som inneholder konvertert tekst.

Hvis du ønsker å tilføre flere valg for en allerede konvertert tekst kan du kopiere teksten inn i topptekstområdet ved å klikke på knappen "Kopier til øverste vindu", og deretter velge ønsket konverteringsmetode på nytt, og deretter klikke "Konverter" -knappen på nytt.

Forklaring til konverteringsmetoder enkeltvis følger under.
Denne konverteringen endrer all tekst til små bokstaver der kun hovedvalget er avkrysset.

Med underalternativet Smart kapitalisering avkrysset endrer du all tekst til små bokstaver med unntak av de første bokstavene i de første ordene etter punktum, komma og utropstegn (".", "," og "!"). Disse tegnene blir konvertert til store bokstaver.

Med underalternativet Kapitaliser hvert ord avkrysset konverteres all tekst til små bokstaver unntatt den første bokstaven i hvert ord, som endres til stor bokstav.
Denne konverteringen endrer all tekst til store bokstaver. Ingen underalternativ er tilgjengelig.
Erstatt tekst konverteringen erstatter alle forekomster av den første tekststrengen (søkestrengfeltet) med den andre tekststrengen (erstatningsstrengfeltet). Hvis feltet for erstatningsstreng er tomt slettes alle forekomster av søkestrengen i kildedokumentet. Som standard skiller ikke "Erstatt tekst" konverteringen mellom store og små bokstaver. For eksempel vil strengen "Liverpool" erstatte alle forekomster av ordet skrevet som "liverpool", "LIVERpool" og "LIVERPOOL".

Case sensitive alternativet utfører skille mellom store og små bokstaver i erstatningen. Ved å hake av dette vil søkeordet kun erstatte likelydende ord med små og store bokstaver.

Vanlig uttrykk alternativet tillater bruk av regulære uttrykk i søket og utskiftingen av strenger. Erstatningen benytter javascript-stilen "regular expressions" (likt Perl og PHP). Hvis noen angitte regulære uttrykk inneholder en feil vil det bli advart med en prombt-melding. For mer informasjon om javascript "regular expressions"; spør Google.

Eksempel: Hvis du har en tekst med manglende mellomrom etter komma, som i "epler,appelsiner,pærer,bananer", kan du legge til mellomrom etter komma ved å sette søkestrengen til ",(\S)" (finn komma som ikke er etterfulgt av et mellomrom), og utskiftingstrengen til ", $1" (erstatt det med et komma, deretter et mellomrom, og deretter tegnet som fulgte etter komma).
Sorter tekst konverteringen sorterer alle linjene i kildedokumentet eller tekstblokken du limer inn, i alfabetisk rekkefølge, fra A til Å. "Sorter tekst" konverteringen er alltid "Case sensitive" som betyr at linjer som starter med små bokstaver alltid plasseres etter linjer som starter med store bokstaver.

Sorter tekst er avhengig av linjebrekk, det vil si at sorteringen foregår pr linje.

Omvendt sorteringsalternativ reverserer sorteringsrekkefølgen.
Strip HTML kode stripper ut all tekst fra HTML-kode identifisert i tagger fra et kildedokument. Konverteringen erstatter også noen reserverte tegn i HTML som "&nbsp;" og "&lt;" til bokstaver (mellomrom og <). Mange HTML reserverte tegn som "&middot;" eller "&copy;" erstattes ikke til bokstaver (midtstilt punkt og ©).

Valget Konverter tabeller til CSV konverterer data i HTML-tabeller til en liste med kommadelte verdier (CSV). Hver tabellrad fra kildedokumentet blir omgjort til en egen linje. Data fra ulike kolonner fra samme tabellrad legges også på en linje, og atskilt fra hverandre med komma. Kvaliteten på selve konverteringen til CSV-format avhenger mye av kompleksiteten og valideringen av det opprinnelige HTML-dokumentet. Data i tabeller plassert inni andre tabeller konverteres kanskje ikke like tilfredstillende, og der feil i HTML-koden forekommer kan det resultere i at noen data blir manglende eller delt inn i flere linjer i stedet for kolonner.
Fjern mellomrom konverteringen fjerner ekstra mellomrom fra tekst. "Mellomrom" i denne konteksten innbefatter alle tegn som ser ut som en tom plass, det vil si et ekstra mellomrom, et tabulatortegn, et CR tegn (Control-tegn), osv. Fjern mellomrom konverteringen kan kun brukes med underalternativene "Overskrift mellomrom", "Etterfølgende mellomrom" og "Generelle mellomrom". Hvis ingen av disse alternativene er valgt gjør hovedvalget "Fjern mellomrom" ingenting.

Overskrift mellomrom alternativet fjerner alle mellomrom ved begynnelsen av hver linje i et kildedokument.

Etterfølgende mellomrom alternativet fjerner alle mellomrom på slutten av hver linje i kildedokumentet.

Alternativer Generelle mellomrom erstatter alle forekomster av to eller flere mellomrom med kun ett mellomrom.
Denne konverteringen fjerner treffende nok linjer fra et kildedokument. Konverteringen kan kun brukes dersom et av underalternativene er valgt.

Alternativet Fjern dupliserte linjer fjerner duplikate linjer fra et kildedokument. Dette alternativet er case-sensitiv, og behandler linjer som "Tekststreng nummer 1" og "TEKSTSTRENG NUMMER 1" som forskjellige linjer.

Alternativet Fjern blanke linjer fjerner alle tomme linjer (linjer uten tekst) og alle linjer som bare inneholder mellomrom.
Konverteringene under dette valget endrer dokumentet ditt. Automatiske oversettelser blir oversett. Gjøres på eget ansvar.